"Enter"a basıp içeriğe geçin

Doğal Minerallerin Sağlık Açısından Faydaları-Zararları Teşhis ve Tedavideki Önemi

Loading

Health Benefits and Harms of Natural Minerals, Their Importance in Diagnosis and Treatment

Yazarlar: Salih YÜKSEK1, Hatice Ece YÜKSEK2

Corresponding author
1Salih YÜKSEK, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Geoteknik Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
E-mail: syuksek@cumhuriyet.edu.tr
2Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dönem 1, Antalya, Türkiye

ÖZET

Mineraller ve killer tüm canlıların ve insanoğlunun yaşamında önemli bir yere sahiptir. Teknolojinin ve modern yaşamın gelişmesine paralel olarak mineral üretimi ve tüketimi de her geçen gün artmakta, nimetlerinden faydalanırken birçok zararlı etkilerine de maruz kalınmaktadır. Aynı zamanda minerallerden tıbbı ilaç yapımı ve bazı hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanımı da giderek artmakta özellikle kanserin nedenleri, kanserin önlenmesi ve tedavisi ile ilgili çalışmalar yapılmaya başlamıştır. Bu derleme çalışmasında öncelikle minerallerin insan ve canlı yaşamındaki önemi, faydalı mineraller ve zararlı mineraller hakkında genel bilgiler verilmektedir. Daha sonra bor ve kaolin minerallerinin kanser önleme ve tedavisindeki potansiyeline değinilmiştir. Kaolinit grubu minerallerin (kaolinit, dikit, nakrit ve halloysit) kanser teşhisi ve takibinde, kanser tedavisinde, metastazın önlenmesinde ve kanser ağrısının giderilmesinde potansiyel uygulamalarına değinilmiştir. Montmorillonit, çeşitli eczacılık uygulamalarda faydalı bir kil mineralidir. Bu kilin şişme ve adsorpsiyon gibi özelliklerinden dolayı ilaç taşıyıcı sistemlerin iyileştirilmesine ve/veya modifikasyonuna katkı sağladığı araştırmalarda belirlenmiştir. Montmorillonit, kitosan, aljinat ve poliakrilik asit gibi çeşitli polimerlerle kompozitler oluşturduğu, bu sayede polimerlerin özelliklerini, salım şekillerini ve mekanik özelliklerini değiştirdiği belirtilmektedir. Katyon değişim kapasitesi ve şişme kapasitesi çok yüksek olan montmorillonit kil mineralinin kanser hücrelerinin yayılmasını önlemedeki etkisine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Mineral, Bor, Halloysit, Monmorillonit, Metastaz.

ABSTRACT

Minerals and clays have an important place in the life of all living things and human beings. In parallel with the development of technology and modern life, mineral production and consumption are increasing day by day, and while benefiting from its blessings, it is also exposed to many harmful effects. At the same time, the use of minerals in pharmacy and in the diagnosis and treatment of some diseases is gradually increasing, especially studies on the causes of cancer, prevention and treatment of cancer have begun. In this review, first of all, the importance of minerals in human and living life, general information about beneficial minerals and harmful minerals are given. Then, the potential of boron and kaolin minerals in cancer prevention and treatment is mentioned. The potential applications of kaolinite group minerals (kaolinite, stalagmite, nacrite and halloysite) in cancer diagnosis and follow-up, cancer treatment, prevention of metastasis and relief of cancer pain are mentioned. Montmorillonite is a useful clay mineral in a variety of pharmaceutical applications. It has been determined in research that this clay contributes to the improvement and / or modification of drug delivery systems due to its properties such as swelling and adsorption. It is stated that it forms composites with various polymers such as montmorillonite, chitosan, alginate and polyacrylic acid, thus changing the properties, release patterns and mechanical properties of polymers. Research and development studies should be conducted on the effect of montmorillonite clay mineral, which has a very high cation exchange capacity and swelling capacity, in preventing the spread of cancer cells.

Keywords: Mineral, Boron, Halloysit, Montmorillonite, Metastasis.

How to Cite (APA 7)

Yüksek, S., Yüksek, H., E. (2022). Doğal Minerallerin Sağlık Açısından Faydaları-Zararları Teşhis ve Tedavideki Önemi. Health Sciences Student Journal, 2(3), 63-70. https://www.healthssj.com/dogal-minerallerin-saglik-acisindan-faydalari-zararlari-teshis-ve-tedavideki-onemi/

KAYNAKLAR

1- Demirci, A., Yüksek, S., 2003. Madenciliğin Önemi ve Sivas Madenciliğinin Konumu, 4 Eylül Sivas Kurultayı, Sivas Valiliği, Türkiye. 1-7s.
2- www.MineralsEducationCoalition.org son erişim tarihi: 15.08.2022
3- Carlos-Alberto Ríos-Reyes, María-Paula Ríos Gutiérrez ,Santiago Joya-Neira, 2021. The importance of
minerals in medical geology: impacts of the environment on health, Archivos de Medicina Volumen 21 Nº 1 –Enero-Junio de 2021, 182-202p.
4- TS 266 Nisan 2005, Sular – İnsani kullanım amaçlı sular
5- Atabey, E. 2006. Türkiye’de doğal jeolojik genel unsurlar ve halk sağlığı (Tıbbi Jeoloji). 1. Tıbbi Jeoloji Sempozyum Kitabı (Ed. E. Atabey). TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları: 95, 27-52. Ankara.
6- Geraldine Moses AM The safety of commonly used vitamins and minerals Aust Prescr 2021;44:119-23
7- Korkmaz, M. 2020. Bor ve İnsan Sağlığı, Boren Yayınları, Ankara, 166s.
8- Nielsen, F.H, Meacham S.I. 2011. Growing evidence for human health benefits of boron. Journal of Evidence Based Complementary & Alternative Medicine, 16; 169-180.
9- Scorei R.I, RaduPopu R. 2010. Boron containing compounds as preventive and chemotherapeutic agents for cancer. Anti Cancer Agents in Medicinal Chemistry, 10;346-351.
10- Nielsen F.H. 2014. Update on human health effects of boron, Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 28;383-387.
11- Nikkhah S. Naghii M.R. 2017. Using boron suplementation in cancer prevention and treatment. A Reiview Article, Cancer Press, 3 (3), 113-119.
12- Tepedelen, B.E & Korkmaz, M. 2020. Doğal ve Sentetik Bor Bileşiklerinin Kanserden Korunmada ve Tedavisinde Etkiler, 129-152s., Bor ve İnsan Sağlığı, BOREN,166s.
13- Grim, R.E., 1959, Physico-Chemical Properties of Soils: Clay Minerals, Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, ASCE, Vol.85, No. SM2, p. 1-17.
14- J.K. Mitchell, Fundamentals of Soil Behavior, 2nd Ed. (John Wiley & Sons, Inc, 1992)
15- Park, J. H., Shin, H. J., Kim, M.H., Kim, J.S., Kang, N., Lee, J.Y., Kim, K.T., Lee, J.I., Kim, D.D. 2016.
Application of montmorillonite in bentonite as a pharmaceutical excipient in drug delivery systems, Journal of Pharmaceutical Investigation.,46:363–375 Online ISSN 2093-6214 DOI 10.1007/s40005-016-0258-8
16- Giannia, E., Avgoustakisb, K., Papoulisa, D. 2020. Kaolinite group minerals: Applications in cancer diagnosis and treatment, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 154, 359- 376p. https://doi.org/10.1016/j.ejpb.2020.07.030