"Enter"a basıp içeriğe geçin

Yazım Kuralları

Yazı Tipi: Times New Roman

Yazı Büyüklüğü:  Başlık 12, Özet 10, Metin 12

Sayfa Kenar Boşlukları: Her kenardan 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

İngilizce çeviri için yetkin kişi ve kurumlardan destek alınması tavsiye edilir.

Makale metninde paragraf girintisi yapılmamalı, satır aralıkları “tek” ve “1,15” olmalıdır. Başlıklardan ve paragraflardan sonra tek satır boşluk bırakılmalıdır.

Tablo, grafikler, şekiller vb. görseller başlıkları 10 punto, içerik 10 punto olmalı ve American Psychological Association 7th edition (numeric, superscript) stiline göre hazırlanmalıdır.

Araştırma makalesi içerisinde Giriş, Yöntem ve Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Kaynakça bölümleri olmalı, başlıklar sola yaslı ve ilk harf büyük olarak yazılmalıdır. Özet kısmında da bunlar ayrı ayrı yazılmalıdır. Bu kural olgu sunumlarında da geçerlidir.

Makaleler sisteme “Microsoft Word” formatında (.docx) yüklenmelidir. Çalışmanızı düzenlerken lütfen Dergimizin Yayın Şablonu’nu kullanınız.

Kaynakça 10 Punto olmalı, Girinti, Özel (asılı) ve satır aralığı önce/sonra 1 nk ve Tek olmalıdır.

Özet en fazla 300 kelime olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çalışmanın içeriği ile ilgili 3-8 arasında anahtar kelime verilmeli ve anahtar kelimeler virgül ile ayrılmalıdır.

Şekiller için: Şekil yazısı ve numara italik, metin kısmı normal yazılmalıdır. Örnek aşağıda verilmiştir.

Şekil 1. Na+/K+ ATPaz iyon akışı.       

Tablolar için: Tablo yazısı ve numarası normal, metin kısmı alt satırda ve italik olarak yazılmalıdır. Örnek aşağıda verilmiştir.

Tablo 1. Ölçek Uygulaması Güvenirlik Sonuçları.

Orijinal Makaleler

Kelime sınırı: Özet dâhil 6.500 kelime

Özet: Bütünleşik

Şekiller/Tablolar: Sayı limiti bulunmamaktadır.

Kaynaklar: Sayı limiti bulunmamaktadır.

Açıklama: Metni şu şekilde düzenleyiniz: (i) Başlık sayfası, (ii) Özet ve Anahtar kelimeler, (iii) Metin, (iv) Onay ve Teşekkür, (v) Çıkar çatışması, (vi) Kaynaklar, (vii) Destekleyici Bilgiler, (viii) Şekil açıklamaları, (ix) Tablolar (Her bir tablo başlık ve dipnot ile belirtilmelidir.) ve (x) Şekiller. Metin dipnotlarına izin verilmemektedir ve bu türden herhangi bir materyal metne parantez içerisinde dâhil edilmelidir.

Derleme Makale

Kelime sınırı: 5.000 kelime

Özet: Bütünleşik

Kaynaklar: Sayı limiti bulunmamaktadır.

Şekiller/Tablolar: Sayı limiti bulunmamaktadır. (En az 1 resim veya şekil)

Açıklama: Derlemeler, belirli konuların kapsamlı analizleridir. Talep edilen ve edilmeyen derleme makalelerinin her ikisi de kabulden önce hakem değerlendirmesinden geçirilecektir.

Olgu Sunumları

Kelime sınırı: 2500 kelime

Yazarlar: En fazla on yazar.

Özet: Bütünleşik

Kaynaklar: En fazla 20 kaynak.

Şekiller/Tablolar: Sayı limiti bulunmamaktadır. (Çok panelli şekillere izin verilmektedir).

Açıklama: Vaka raporları, bir veya iki hastayı ayrıntılarıyla açıklayan kısa açıklamalar, bir veya birkaç hastada erken tedavi raporları ve yeni ilaç reaksiyonlarının erken raporlarından oluşmaktadır. Metni şu şekilde düzenleyiniz: (i) Başlık Sayfası, (ii) Özet ve Anahtar Kelimeler, (iii) Metin, (iv) Onay ve Teşekkür, (v) Çıkar Çatışması, (vi) Kaynaklar, (vii) Destekleyici Bilgiler, (viii) Şekil açıklamaları, (ix) Tablolar (Her bir tablo başlık ve dipnot ile belirtilmelidir.) ve (x) Şekiller. Metin dipnotlarına izin verilmemektedir ve bu türden herhangi bir materyal metne parantez içerisinde dâhil edilmelidir.

Editöre Mektup

Kelime sınırı: 500 kelime

Yazarlar: En fazla on yazar.

Özet: Özet yok.

Kaynaklar: En fazla 5 kaynak.

Şekiller/Tablolar: En fazla 1 adet. (Çok panelli şekillere izin verilmektedir).

Açıklama: Dergi, aşağıda listelendiği şekilde iki tür Editöre Mektup yayınlamaktadır. Bir veya daha az basılı sayfadaki Editöre Mektuplar en kısa sürede yayınlanacaktır.

      i.        Notlar ve Yorumlar: Klinik gözlemler, herhangi bir konuyla ilgili olarak veya son sayılarda yayınlanan makalelere yorum içeren yazılar Editöre Mektup olarak gönderilebilir.

    ii.        Vaka Mektupları: Kontrolsüz çalışmalara ve/veya sınırlı deneyime dayanan sonuçlar kesin olamayan ifadelerle belirtilmelidir. Bir veya iki hastayı ayrıntılı olarak açıklayan kısa açıklamalar, bir veya birkaç hastada terapötik denemelerin erken raporları ve yeni ilaç reaksiyonlarının erken raporları sunulabilir.

YAZARLARA BİLGİ

Kayıt

Çalışmalar Microsoft Word formatındaki (.doc, .docx, rtf) dosyalar sayfa sınırlaması olmadan hssjcontact@gmail.com adresine e-posta ile iletilmelidir. Daha fazla bilgi için https://healthssj.com adresli web sitemizi incelenebilir.

Kabul Koşulları

Gönderilecek yayınların daha önce başka yerde yayınlanmamış (özet, yayımlanmış bir konferansın bölümü, derleme veya tez çalışmaları hariç) ve başka bir dergi tarafından değerlendirme aşamasında olmaması gerekir. Kaydı yapan yazar makalenin yayımlanması ile ilgili olarak tüm yazarların sorumluluğunu almış bulunacaktır. Belli kurumdan çıkan yayınlarda o kurumun onayının bulunmasını sağlamak yazarların sorumluluğundadır. Kabul tarihini sadece editöryel ofis tarafından yazılan kabul yazısı gösterir. Daha sonraki mektuplaşmalar ve düzeltmeler aksi gerekmedikçe yazar’(lar)a yayımdan önce gönderilecektir. Yayının yayımlanabilmesi için tüm yazarlar tarafından izin verilmesi gerekmektedir. İzin için gerekli tüm belgeler hssjcontact@gmail.com adresine gönderilebilir.

Değerlendirme

Değerlendirmeye alınan tüm çalışmalar akademik olarak belirli standartları karşılamalıdır. Kayıtlar editör tarafından ön değerlendirme yapıldıktan sonra editör tarafından uygun görülmesi halinde yazarlarca bilinmeyen hakemler tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Başvuruyu yapan yazardan elektronik posta yoluyla kayıt sırasında 2 hakem önerisi istenecektir ancak zorunlu değildir.

Başlık ve yazar bilgileri

Başlık sayfası aşağıdaki bilgileri içermelidir:

  • Yazı başlığı
  • Yazarların tam isimleri
  • Yazarın Kurumu ve elektronik posta adresleri
  • Sorumlu yazarın iletişim adresi ve elektronik posta adresi
  • Yazarların ORCID numarası

Özet

Makale hem Türkçe hem İngilizce özet içermelidir. Özet referansları içermeden en fazla 300 kelime olmalıdır.

Anahtar Sözcükler

Bilimsel makalelerin anahtar sözcükleri Türkiye Bilim Terimleri (www.bilimterimleri.com) adresinden seçilmelidir.

Giriş

Bu bölüm alt başlık içermemelidir.

Gereç ve Yöntem

Bu bölüm bütün prosedürlerin tekrarlanmasını sağlayabilecek kadar detaylı yazılmalıdır. Eğer gerekirse alt başlıklara ayrılabilir.

Bulgular ve Tartışma

Bu bölüm alt başlıklara ayrılabilir ya da birleştirilebilir.

Sonuçlar

Bu bölüm sonuçları açıkça açıklamalı ve çalışmanın önemi ve yararını belirtmelidir.

OLGU SUNUMU
Olgu sunumu yazıları özet, giriş, olgu, tartışma, referanslar şeklinde düzenlenmelidir.

Yayın devir formu

Yazarların yayının tüm haklarını devrettiği belirtilmelidir.

Teşekkür

Teşekkür kısmı için basit cümleler kullanılmalıdır. Örneğin CÜBAP (T-1111) tarafından desteklenmiştir. Değerli teknik ve editöryel katkılarından dolayı ……. teşekkür ederiz. ……’a İngilizce düzeltmeler için teşekkür ederiz. ……..’e çalışmadaki konuların istatistiksel metot ve analiz konusundaki yardımlarından dolayı teşekkür ederiz.

Şekillerin hazırlanması

Her bir şekil yayının içinde veya ayrı bir dosya olarak yüklenebilir ve yayın içinde sırasına göre isimlendirilmelidir. Şekil genişliği 4-6 inç ve 300 dpi olmalıdır. Şekil altyazıları açık ve net olmalıdır.

Tabloların hazırlanması

Tablolara metin içinde atıf yapılmalıdır. Her bir tablo açıklayıcı bir başlık içermelidir ve eğer sayısal ölçümler kullanılırsa birimler sütün başlıklarında belirtilmelidir.

Kaynaklar

Yazarlar her bir kaynaktaki bilgilerin doğru ve tam olmasını sağlamakla sorumludurlar. Bütün referanslar ardışık olarak numaralandırılmalıdır ve referanslar makale içinde köşeli parantez içinde gösterilmelidir (örneğin; Semih ve arkadaşları9 tarafından tartışıldığı gibi veya başka yerde de tartışıldığı gibi9, 10) Bütün referanslara makale içinde atıf yapılmalıdır, atıf yapılmayan referanslar çıkarılacaktır. Bütün yazar isimleri “ve ark.” şeklinde ibareler kullanılmadan açıkça yazılacaktır.

Örnek kaynaklar:

Nicopoullos JD, Ramsay JW, Gilling-Smith C, Almeida PA. Frozen embryos generated from surgically retrieved sperm from azoospermic men: are they clinically viable? J Assist Reprod Genet 2004; 21: 401-7.

National Cancer Institute, Surveillance Epidemiology and End Results. Cancer of the Corpus and Uterus, NOS.

Adres: http://seer.cancer.gov/statfacts/html/corp.html?statfacts_page=corp. Retrieved March 2, 2008. (web sitesi örnek referansı)

Isaacson KB. Endometrial ablation. In: UpToDate, Basow, DS (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2008.

Speroff L, Fritz MA. Anovulation and The Polycystic Ovary. In. Speroff L, Fritz MA (Eds). Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility. 7th ed. Philadelphia, Pa: Lippincott Williams and Wilkins; 2005: chap 12. ( web sitelerinde bulunan online kitap bölümlerinin örnek referansı)

Mazur MT, Kurman RJ. Dysfunctional Uterine Bleeding. In: Mazur MT, Kurman RJ (Eds). Diagnosis of endometrial biopsies and curettings. A practical approach. 2nd ed. Berlin: Springer, 2005; pp 100-120. (Basılmış kitap bölümlerinin örnek referansı)

Düzeltmeler

Düzeltmeler yayıncıya alındıktan sonra 2-3 gün içinde geri gönderilmelidir. Yayıncı en doğru yayını sağlamak için her şeyi yapacaktır. Bu nedenle makale ve şekillerin derginin tarzında yazılması gerekmektedir.

Telif hakkı

Açık alan yazarları yazılarının telif haklarını kaybetmezler ve tüm yazılar Yaratıcı Ortak Atıf Lisansı altında dağıtılır ve izinsiz kullanımı, dağıtılması ve çoğaltılması engellenir.

Bu yayında kullanılan genel tanımlayıcı isimler, marka isimleri, ticari markalar özel olarak belirtilmediği zaman bile bu isimlerin ilgili kanunlar ve kurallar tarafından korunmadığını göstermez.

Bu dergide yayınlanan bilgilerin doğruluğuna ve yayım tarihinde yanlış yapılmamasına dikkat edilmesine rağmen yazarlar, editörler veya yayıncı yayında bulunan herhangi bir yanlış veya ihmalin sorumluluğunu almamaktadır. Yayıncı içeriğin herhangi bir yasal sorumluluğunu kabul etmemektedir.

Açıklık Politikası
Parasal kazanç olması gibi sekonder bir ilgi ile araştırma kalitesi hakkındaki kararın etkilendiği durumlarda çıkar çatışması doğar. Bu yüzden yazarlarımızın çıkar çatışması olabilecek tüm durumları yazılarında belirtmeleri gerekir.

Etik rehber

Yeni metotlar ve etik izin gerektiren durumlar detaylıca aşağıdaki gibi yazılmalıdır:

İnsan deneyleri: Bütün çalışmalar Helsinki Bildirgesine (1964) göre yapılmalıdır. Herhangi bir zarar verme ihtimali olan çalışmalar şunları içermelidir:

Katılımcıların bilgilendirilmiş oluru mutlaka alınmalıdır

Deney prosedürlerini ilgili etik kurulun mutlaka kabul etmesi gerekir.

Hayvan deneyleri: Canlı hayvanlar üzerinde yapılan deneyler şunları sağlamalıdır:

Kullanılacak anestetik ve cerrahi yöntemlerin açık ve net anlatımı

Deneyin her bir basamağında hayvanın acı çekmesinin engelleneceği açıklanmalıdır. İzole dokular üzerinde yapılan çalışmalarda donör dokuların nasıl elde edileceği açıklanmalıdır.

Bu dergi, araştırmanın kamu yararına serbestçe  ulaşılabilir olması ve daha kapsamlı bir küresel bilgi alış verişi sağlama ilkesi doğrultusunda, içeriğini hemen açık erişime sunmaktadır. Bu derginin sayfasına girilen isimler ve elektronik posta adresleri tamamen derginin ifade edilmiş amaçları kapsamında kullanılacaktır ve başka herhangi bir amaç veya kesimin erişimine açılmayacaktır.

Önerilen Ortak Haklarla İlgili Uyarılar

Hemen Erişim Sağlayan Yayınlar için Önerilen Politikalar

Bu yayını yayınlayanlar yayıncılar aşağıdaki şartları kabul eder:

a. Yayın sahipleri telif haklarını elinde bulundurur ve çalışmanın yayın sahiplerinin ve bu yayındaki ilk basımı yapanların onayı dahilinde çalışmanın paylaşılmasını sağlayan Creative Commons Attribution License ile eş zamanlı olarak lisanslanan çalışma ile birlikte ilk yayın hakkını bağışlar.

b. Yayın sahipleri, bu yayındaki ilk basımın bilgisi dahilinde olmak üzere, çalışmanın yayınlanmış versiyonun tekelci olmayan dağıtımı (örneğin bilgi kaynağı kuruluşlara vermek veya kitap olarak yayınlamak gibi) için ayrı, sözleşmeye bağlanmış ek kontratlar yapabilir.

c. Yayın sahiplerinin çalışmalarını online (bilgi kaynağı kuruluşlar ve kendi web siteleri gibi) olarak göndermelerine izin verilir ve kabul süreci öncesinde ve sırasında teşvik edilir çünkü bu durum yayınlanmış daha çok ve olabildiğince erken alıntılanması gibi üretken değişimlere yol açabilir.