"Enter"a basıp içeriğe geçin

Sistemik Skleroz Tanılı Hastalarda Anemi Varlığının Yaşam Kalitesine Etkisi

Loading

The Effect Of Anemia On Quality Of Life In Patients With Systemic Sclerosis

Yazarlar: Ali KARAKAYA1, Musa POLAT2

Corresponding author
1Ali Karakaya, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 6, Sivas, Türkiye
E-mail: 123ali123147@gmail.com
Other authors
2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Sivas, Türkiye

ÖZET

Sistemik sklerozis (SS), vaskülopati zemininde gelişen cilt ve iç organların fibrozisi ile karakterize kronik, otoimmün bir hastalıktır. SS birçok sistemi etkileyebilmekte olup nadiren hematolojik sistem tutulumu görülmektedir. Anemi, SS hastalarının hematolojik tutulumunun en sık görülen bulgusudur. Bu çalışmanın amacı SS hastalarında anemi varlığının hastaların yaşam kalitesine etkisini araştırmaktır. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kliniğini Romatoloji bölümünde 2013 ACR/EULAR Sistemik Skleroz Klasifikasyon Kriterlerine göre Sistemik Skleroz tanısıyla takip edilen 37 ardışık hasta bu kesitsel çalışmaya dâhil edildi. Anemi varlığı dünya sağlık örgütü öneri kılavuzu doğrultusunda, aneminin türü Türk Hematoloji Derneği önerileri doğrultusunda belirlendi. Katılımcıların yaşam kalitesi Kısa Form 12 (SF-12) ile değerlendirildi. Anemisi olan ve olmayan grubun SF-12 skorları bağımsız gruplar t testi ile karşılaştırıldı. Katılıcıların %8.1 (n=3)’inde kronik hastalık anemisi, %13.5 (n=5)’inde demir eksikliği anemisi tespit edildi. Anemisi olan SS hastalarının SF-12 fiziksel komponent skoru daha kötü bulundu (p=0.012). SS hastalarının yaklaşık dörtte birinde anemi bulunmakta olup, anemi varlığı yaşam kalitesini düşürmektedir. SS hastaları anemi açısından değerlendirilmeli, aneminin türüne göre uygun şekilde tedavi edilmesi yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Anemi, sistemik sklerozis, yaşam kalitesi.

ABSTRACT

Systemic sclerosis (SS) is a chronic, autoimmune disease characterized by fibrosis of the skin and internal organs developing on the vasculopathy. SS can affect many systems, but hematologic system involvement is rarely seen. Anemia is the most common finding of hematological involvement in SS patients. The aim of this study is to investigate the effect of the presence of anemia on the quality of life of patients with SS. 37 consecutive patients who were followed up with the diagnosis of SS according to 2013 ACR/EULAR Systemic Sclerosis Classification Criteria in the Rheumatology Department of Sivas Cumhuriyet University Hospital Physical Medicine and Rehabilitation Clinic were included in this cross-sectional study. The presence of anemia was determined in accordance with the recommendations of the World Health Organization and the type of anemia was determined in accordance with the recommendations of the Turkish Hematology Society. Participants’ quality of life was assessed with Short Form 12 (SF-12). The SF-12 scores of the anemia and non-anemia groups were compared with the independent groups t-test. Anemia of chronic disease was found in 8.1% (n=3), and iron deficiency anemia was found in 13.5% (n=5). SF-12 physical component score was found to be worse in SS patients with anemia (p=0.012). Approximately one fourth of SS patients have anemia, and the presence of anemia reduces their quality of life. SS patients should be evaluated for anemia, and appropriate treatment according to the type of anemia may help improve their quality of life.

Keywords: Anemia, systemic sclerosis, quality of life.

How to Cite (APA 7)

Karakaya, A., Polat, M. (2021). Sistemik Skleroz Tanılı Hastalarda Anemi Varlığının Yaşam Kalitesine Etkisi. Health Sciences Student Journal, 1(3), 73-80. https://healthssj.com/sistemik-skleroz-tanili-hastalarda-anemi-varliginin-yasam-kalitesine-etkisi/