"Enter"a basıp içeriğe geçin

Hemşirelik öğrencilerinin girişimcilik ve bireysel yenilikçilik eğilimlerinin belirlenmesi

Loading

Determining nursing students’ entrepreneurship and individual innovation tendencies

Yazarlar: Ebru ŞAHİN1, Yıldız ÖĞÜT2, Hatice TEL AYDIN3

Corresponding author
1Ebru ŞAHİN, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dönem 3, Sivas, Türkiye
E-mail: ebru.622.ebru@gmail.com
Other authors
2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sivas, Türkiye
3Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

ÖZET

Amaç: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin girişimcilik ve bireysel yenilikçilik eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki araştırmanın örneklemini çalışmaya katılmayı kabul eden 393 hemşirelik öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verileri Kişisel Bilgi Formu, Girişimcilik Ölçeği ve Bireysel Yenilikçilik Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir.

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %73.3’ü kız, %98.7’si bekârdır. Öğrencilerin %46.8’i eğitim müfredatlarında yenilikçilik kavramına, %53.4’ü girişimcilik kavramına yer verilmediğini, %85.0’i herhangi bir girişimcilik faaliyetinde bulunmadığını, %62.6’sı kendine ait herhangi bir iş fikrinin olmadığını ifade etmiştir. Kız öğrencilerin bireysel yenilikçilik ve girişimcilik puan ortalamalarının erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu, 20 yaş üstü öğrencilerde bireysel yenilikçilik, 20 yaş üstü öğrencilerin bireysel yenilikçilik ve girişimcilik puanlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bekâr öğrencilerde, herhangi bir girişimcilik faaliyetinde bulunduğunu bildiren öğrencilerde ise girişimcilik puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin okudukları sınıfa ve yaşadıkları yere göre yenilikçilik ve girişimcilik puan ortalamalarında farklılık olmadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin girişimcilik puanı ile bireysel yenilikçilik puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir korelasyon olduğu saptanmıştır.

Sonuçlar: Araştırmaya katılan hemşirelik öğrencilerinin bireysel yenilikçilik ve girişimcilik özelliklerinin istendik oranlarda olmadığı, girişimcilik faaliyetinde bulunmanın öğrencilerin girişimcilik potansiyellerini destekleyen bir unsur olduğu görülmektedir. Öğrencilerin yenilik ve girişimcilik kavramları ile tanışıklıklarının arttırılmasına, yenilikçi ve girişimci davranışlarının desteklenmesine katkı verecek şekilde, müfredat düzenlemeleri yapılması yararlı olacaktır.

Anahtar kelimeler: Bireysel yenilikçilik, girişimcilik, hemşirelik.

ABSTRACT

Aim: This study has been made to identify entrepreneurial and individual innovative tendencies of nursing students.  

Methods: A sample the descriptive research was made up of 393 nursing students who agreed to participate in the study. The study data has been acquired by using Personal Information Form, Entrepreneurial Tendency Scale and Individual Innovative Tendency Scale.

Results: %73.3 of the students that participated in the study are women, %98.7 are singles. %46.8 of the students have stated that the concept of innovation and doesn’t include their curriculum, %53.4 the concept of entrepreneurship doesn’t include their curriculum, %85.0 have not engaged in any kind of entrepreneurial activities and %62.6 don’t have any business idea of their own. It was determined that female students and students over the age of 20 had higher entrepreneurship and innovation scores. The students who were single and reported to be engaged in any entrepreneurial activity had higher entrepreneurial scores. There was no difference in the average score for innovation and entrepreneurship according to the class in which students studied and where they lived. It has been indicated that there is a positive correlation between the entrepreneurship and the personal innovativeness points of the students.

Conlusions: It is seen that the individual innovation and entrepreneurship characteristics of nursing students participating in the research are not at the rates requested, and that entrepreneurship activity is a factor that supports the entrepreneurial potential of students. It will be useful to make curricular arrangements to contribute to increasing students’ familiarity with the concepts of innovation and entrepreneurship and to supporting their innovative and entrepreneurial behavior.

Keywords: Entrepreneurship, individual innovation, nursing.

How to Cite (APA 7)

Sahin, E., Ogut, Y., Tel Aydın, H. (2021). Hemşirelik öğrencilerinin girişimcilik ve bireysel yenilikçilik eğilimlerinin belirlenmesi. Health Sciences Student Journal, 1(1), 7-14. https://healthssj.com/hemsirelik-ogrencilerinin-girisimcilik-ve-bireysel-yenilikcilik-egilimlerinin-belirlenmesi/

KAYNAKÇA/REFERENCES

1.       Kalisch B J,  Begeny S.  (2010) Preparation of nursing students for change and innovation, West J Nurs Res. 32(2):157-67.  doi: 10.1177/0193945909335052

2.       International Council of Nurses. Guidelines on the nurse entre/intrapreneur providing nursing service. Geneva, Switzerland; 2004. https://ipnig.ca/education/Guidelines-NurseEntre-ICN.pdf

3.       Kumar Gautam R. (2012). Success determination by innovation: A theorichal approach in marketing. Quality Innovation Prosperity,16(1):18-24.

4.       Doğan S. (2015). Girişimcilik. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İktisat Lisans Programı Ders Kitabı.  http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/kok/girisimcilikau219.pdf

5.       Tekin, M., Etlioğlu, M., Tekin, E., (2018). Kamu kurumlarında inovasyon ve girişimcilik. International Journal of Academic Value Studies, 4(18): 111- 130.

6.       Zaho F. (2005). Exploring the synergy between entrepreneurship and innovation. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 11(1): 25-41.

7.       Vakili F, Tahmasebi N, Tahmasebi S, Tahmasebi D. (2016). Role of education in entrepreneurship development. J. Ecophysiol. Occup. Hlth. 16(3-4): 78–87.

8.       Porter-O’Grady T. (2004). Innovation and creativity in a new age for health care. J N Y State Nurses Assoc. 34(2):4-8.

9.       Hughes F. (2006) Nurses at the forefront of innovation. Int Nurs Rev. 53(2):94-101. doi: 10.1111/j.1466-7657.2006.00463.x.

10.     Vannucci MJ, Weinstein SM. (2017). The nurse entrepreneur: empowerment needs, challenges, and self-care practices. Nursing: Research and Reviews.7: 57–66. https://doi.org/10.2147/NRR.S98407

11.     Kılıçer K, Odabaşı HF. (2010). Bireysel yenilikçilik ölçeği (BYÖ): Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 38: 150-164.

12.     Özen N, Bal Özkaptan B, Akyar İ, Terzioğlu F. (2020). Hemşirelik öğrencilerinde bilgi okuryazarlığı ile bireysel yenilikçilik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 17(2):120-7.

13.     Başoğlu M, Edeer A. (2017). X ve Y kuşağındaki hemşirelerin ve hemşirelik öğrencilerinin bireysel yenilikçilik farkındalıklarının karşılaştırılması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 6(4): 77-84

14.     Bodur G. (2018) Hemşirelik öğrencilerinin bireysel yenilikçilik (İnovasyon) düzeyleri ile girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişki. HSP,5(2):139-148. 

15.     İşcan ÖF, Kaygın E. (2011). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yönelik bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.15 (2): 443-462.

16.     Karayağız Muslu G. (2017). Bir devlet hastanesinde çalışan hemşirelerin bireysel yenilikçilik düzeyleri ile içsel motivasyon durumlarının incelenmesi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi,2(1) (Supp 1): 1-3.

17.     Zengin H, Tiryaki Ö, Çınar N. (2019). Hemşirelikte yenilikçilik ve ilişkili faktörler. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi.3(6):207-217.

18.     Çakır Dolu İ, Dönmez Temucin E, Arslan Özkan H. (2016). Hemşirelik öğrencilerinin girişimcilik düzeyleri ile bazı ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi. JED / GKD, 11:2 :293-315.

19.     İrmiş A, Özdemir L. (2011). Girişimcilik ve yenilik ilişkisi. Yönetim Bilimleri Dergisi, 9(1):138-161.

20.     Işık N, Işık HB, Kılınç EC. (2015). Girişimcilik ve inovasyon ilişkisi: Teorik bir değerlendirme. JEBPIR, 1 (2):57-90.

21.     Sarıoğlu Kemer A, Altuntaş S. (2017) Adaptation of the individual innovativeness scale in nursing profesion: Turkish validity-reliability study. HEAD.14(1): 52-61.