"Enter"a basıp içeriğe geçin

Prematüre Bebek

Loading

Preterm Infants

Yazarlar: Feyzanur KARAGÖZ1, Fatih KILIÇBAY2

Corresponding author
1Feyzanur Karagöz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dönem 2, Sivas, Türkiye
E-mail: krgz_feyza25@outlook.com
Other authors
2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

ÖZET

Otuz yedinci gebelik haftasından önce doğan bebeklere prematüre bebek denir. Sıklıkla spontane meydana gelse de koryoamniyonit, hipertansiyon, erken membran rüptürü, önceki prematüre doğumlar, gebelikler arasının kısa olması, erken dönem kanamaları, enfeksiyon, inflamasyon, uterusun aşırı genişlemesi gibi risk faktörleri mevcuttur. Düşük gelirli ülkelerde insidansı daha yüksektir fakat erken doğum her annenin yaşayabileceği bir durumdur. Prematüre bebekler genellikle düşük doğum ağırlıklı olurlar ve bu bebeklerde intrauterin gelişim tamamlanmadığından solunum problemleri, hipoglisemi, beslenme güçlüğü, hipotermi, enfeksiyon, sarılık, konjenital anomali, asfiksi, hipokalsemi gibi ciddi sorunlar ve mortalite ile karşılaşmak mümkündür. Prematüre bebeklerde bu sorunların erken tanısı ve gerekli hizmetlerin sağlanması için gerekli koşulların oluşturulması ve bebeklerin gelişimlerinin kontrollü şekilde ilerlemesi için uygun bakım yapılması hayati önem taşır. Her ne kadar erken doğumun sonuçlarını iyileştirici yöntemler bulunuyor olsa da erken doğum yenidoğan döneminde mortalitenin en önemli sebepleri arasındadır. Bu sebeple erken doğumlarda ilk hedef bu durumu önlemek olmalı, hamilelikte ve öncesinde ailelere gerekli eğitim verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Geç preterm, prematüre sınıflandırması, prematüre risk faktörleri, prematüre bakımı, prematürite, yenidoğan.  

ABSTRACT

Babies born before completing the 37th gestational week are called premature babies. Although it frequently occurs spontaneously, there are some risk factors such as chorioamnionitis, hypertension, premature rupture of membranes, previous premature births, short gestational age, early period bleeding, infection, inflammation, and excessive uterine enlargement. Its incidence is higher in low-income countries, but any expectant mother may encounter premature birth. Premature babies usually have low birth weight and since intrauterine development is not completed in these babies, it is possible to encounter serious problems such as respiratory problems, hypoglycemia, feeding difficulties, hypothermia, infection, jaundice, congenital anomaly, asphyxia, hypocalcemia and mortality. Appropriate care is vital for the early diagnosis of these problems in premature babies and to create the necessary conditions for providing the necessary services and for the development of babies to progress in a controlled manner. Although there are methods to improve the results of preterm birth, it is a fact that preterm birth is one of the important causes of mortality. For this reason, the first aim is to prevent this situation and the appropriate education should be given to the families during and before pregnancy.

Keywords: Late preterm, neonatal, premature care, prematurity, prematurity classification, prematurity risk factors.

How to Cite (APA 7)

Karagoz, F., Kilicbay, F. (2021). Premature Bebek. Health Sciences Student Journal, 1(2), 59-67. https://healthssj.com/premature-bebek/

KAYNAKÇA/REFERENCES

1. Özdoğan, T., Aldemir, E., & Kavuncuoğlu, S. (2014). Orta Derece ve Geç Prematüre Bebekler ve Sorunları. İKSST Derg, 6(2), 57–64. https://doi.org/10.5222/iksst.2014.0057

2. Çakır, S. Ç., Ali Dorum, B., Köksal, N., Özkan, H., Coşkun, M., & Özcan, N. (2018). The problems of late preterm infants in neonatal period. Guncel Pediatri, 16(1), 2–18.

3. Kahraman, F. U., Ovalı, H. F., & Say, Z. A. (2020). Clinical Features of Late-preterm vs. Term Newborns: A Case-control Study. Kafkas Journal of Medical Sciences, 10(1), 8–14. https://doi.org/10.5505/kjms.2020.24855

4. Atasay. (2010). GEÇ PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN ERKEN KLİNİK SONUÇLARI. Türkiye Çocuk Hast. Derg., 4(1), 30–35.

5. Watchko, J. F. (2006). Hyperbilirubinemia and Bilirubin Toxicity in the Late Preterm Infant. Içinde Clinics in Perinatology (C. 33, Sayı 4, ss. 839–852). Clin Perinatol. https://doi.org/10.1016/j.clp.2006.09.002

6. Derbent, A. (2009). Erken Doğum Riski ve Tahmini. May, 139–144.

7. Kültürsay, N., Bilgen, H., & Türkyılmaz, C. (2018). Turkish neonatal society guideline on enteral feeding of the preterm infant. Turk Pediatri Arsivi, 53, 109–118. https://doi.org/10.5152/TurkPediatriArs.2018.01811

8. Eras, Z., Pekcici, E. B. B., & Atay, G. (2011). Prematüre bebeklerin mortalite ve morbidite sonuçları / Mortality and morbidity of premature infants. Bakirkoy Tip Dergisi / Medical Journal of Bakirkoy, 7(3), 88–85. https://doi.org/10.5350/btdmjb201107301

9. Preterm birth. (y.y.). Tarihinde 16 Aralık 2020, adresinden erişildi https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preterm-birth

10. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı, G. (y.y.). Canlı Doğumlarda Prematüre Doğum Oranları (%).

11. Villar, J., Papageorghiou, A. T., Knight, H. E., Gravett, M. G., Iams, J., Waller, S. A., Kramer, M., Culhane, J. F., Barros, F. C., Conde-Agudelo, A., Bhutta, Z. A., & Goldenberg, R. L. (2012). The preterm birth syndrome: A prototype phenotypic classification. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 206(2), 119–123. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2011.10.866

12. Robert L Goldenberg, Jennifer F Culhane, Jay D Iams, R. R. (2017). Epidemiology and causes of preterm birth. Journal of the Turkish German Gynecology Association, 18(3), 122–126. https://doi.org/10.4274/jtgga.2017.0028

13. Acunaş, B., Uslu, S., & Yağmur Baş, A. (2018). Turkish neonatal society guideline on the follow-up of high-risk newborn infants. Turk Pediatri Arsivi, 53, S180–S195. https://doi.org/10.5152/TurkPediatriArs.2018.01817

14. Uslu, S., Bolat, F., Can, E., & Comert, S. (2010). Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde hastane enfeksiyonlarını önleme çalışmaları. 6(1), 1–7. https://www.ejmanager.com/mnstemps/95/95-1372406488.pdf?t=1556702275

15. Kültürsay, N., Bilgen, H., & Türkyılmaz, C. (2018). Sağlikli Term Bebeğin Beslenmesi̇ Rehberi̇. 1–48.

16. Neonatoloj, R. K. (2018). PrematüRe Ve Hasta Term BebeğİN Beslenmesi̇ Rehberi̇. 29–33.

17. Türkyılmaz, C., Bilgen, H., & Kültürsay, N. (2018). Turkish neonatal society guideline on the parenteral nutrition in preterm infants. Turk Pediatri Arsivi, 53, S119–S127. https://doi.org/10.5152/TurkPediatriArs.2018.01812

18. Akin, Y., & Vitrinel, A. (2000). PREMATÜRE BEBEKLERİN BESLENMESİ. Kartal Eğilim ve Araştırma Hastanesi Tı p Dergisi, 11(3), 941–945.

19. Verduci, E., Giannì, M. L., & Di Benedetto, A. (2020). Human milk feeding in preterm infants: What has been done and what is to be done. Içinde Nutrients (C. 12, Sayı 1). MDPI AG. https://doi.org/10.3390/nu12010044

20. Turan, T., & Erdoğan, Ç. (2018). Supporting The Development of Premature Babies in Neonatal Intensive Care Unit. Journal of Academic Research In Nursing, 4(2), 127–132. https://doi.org/10.5222/jaren.2018.127

21. Zhang, Y., Deng, Q., Zhu, B., Li, Q., Wang, F., Wang, H., Xu, X., & Johnston, L. (2018). Neonatal intensive care nurses’ knowledge and beliefs regarding kangaroo care in China: A national survey. Içinde BMJ Open (C. 8, Sayı 8, s. 21740). BMJ Publishing Group. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-021740

22. American Academy of Pediatrics, American Public Health Association, & National Resource Center for Health and Safety in Childcare and Early Education. (2019). Caring for Our National Health and Safety Performance Standards Guidelines for Early Care and Education Programs Caring for Our Children National Health and Safety Performance Standards Guidelines for Early Care and Education Programs, 4th Edition. http://ebooks.aappublications.org

23. Blomqvist, Y. T., Rubertsson, C., Kylberg, E., Jöreskog, K., & Nyqvist, K. H. (2012). Kangaroo mother care helps fathers of preterm infants gain confidence in the paternal role. Journal of Advanced Nursing, 68(9), 1988–1996. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2011.05886.x

24. Trabzon, B. (2013). Anne sesinin prematüre bebekler üzerindeki etkisi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. http://earsiv.halic.edu.tr:80/xmlui/handle/20.500.12473/810